Ευρωβουλευτές

Ο αριθμός των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθορίζεται με την απόφαση 2013/312/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά τις εκλογές του 2014 το Σώμα αποτελείται από 751 βουλευτές.

Τα πολιτικά όργανα του ΕΚ περιλαμβάνουν το Προεδρείο στο οποίο συμμετέχουν ο Πρόεδρος και οι 14 Αντιπρόεδροι, τη Διάσκεψη των Προέδρων (ο Πρόεδρος και οι Πρόεδροι των πολιτικών ομάδων), τους 5 Κοσμήτορες που είναι επιφορτισμένοι με διοικητικά και οικονομικά καθήκοντα που αφορούν τους βουλευτές του ΕΚ, τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών και τη Διάσκεψη των Προέδρων των Διακοινοβουλευτικών Αντιπροσωπειών με τρίτες χώρες και οργανισμούς. Η θητεία του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των Κοσμητόρων καθώς και των προέδρων των Επιτροπών και των Αντιπροσωπειών διαρκεί δυόμισι έτη. Ο κ. Δημήτρης Παπαδημούλης, συμμετέχει στο Προεδρείο του ΕΚ ως ένας από τους συνολικά 14 Αντιπροέδρους του ΕΚ.

Οι βουλευτές του ΕΚ συμμετέχουν στις διάφορες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, καθώς και στις Αντιπροσωπείες του ΕΚ που διατηρούν και αναπτύσσουν τις διεθνείς επαφές του Κοινοβουλίου με τρίτες χώρες, εθνικά κοινοβούλια και οργανισμούς.